หนังสือเดินทางเล่มด่วน!!!

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้หนังสือเดินทางแบบเร่งด่วนค่ะ เพราะตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2558 เป็นต้นไป กรมการกงสุลจะให้บริการหนังสือเดินทาง ดังนี้

1. บริการปกติ

          1.1 สํานกงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุล สํานักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา-ศรีนครินทร์  สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ปิ่นเกล้า และสํานักงานหนังสือเดินทางฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ (สํานักงานฯ ศูนย์ราชการฯ ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางทูตและราชการ)

                   – รับเล่มด้วยตนเองได้ภายใน 2 วันทําการนับถัดจากวันยื่นคำร้อง

                   – รับเล่มทางไปรษณีย์ PSP ภายใน 2 วันทําการนับถัดจากวันยื่นคำร้อง (เฉพาะที่กรมการกงสุล) ค่าธรรมเนียม 60 บาท

                   – รับเล่มทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 5-7 วันทําการนับถัดจากวันที่ยื่นคําร้อง ค่าธรรมเนียม 40 บาท

          1.2 สํานักงานที่ให้บริการ : สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง

                  – รับเล่มทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 5-7 วันทําการนับถัดจากวันที่ยื่นคําร้อง ค่าธรรมเนียม 40 บาท

          1.3 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 1,000 บาท

 

2. บริการหนังสือเดินทางรับเล่มด่วนในวันทำการถัดไป

          2.1 ยื่นคําร้องและชําระเงินเสร็จสิ้นภายในเวลา 12.00 น. รับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันทําการถัดไป

          2.2 ยื่นคําร้องและชําระเงินเสร็จสิ้นหลังเวลา 12.00 น. รับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น. ของวันทําการถัดไป

          2.3 สํานกงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุล สํานักงานหนังสือเดินทางฯ  บางนา-ศรีนครินทร์  สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ปิ่นเกล้า และสํานักงานหนังสือเดินทางฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และ สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง

          2.4 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 2,000 บาท

 

3. บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน

          3.1 ยื่นคําร้องและชําระเงินเสร็จสิ้นภายใน 12.00 น.

          3.2 ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น.

          3.3 สํานกงานที่ให้บริการ : เฉพาะที่กรมการกงสุล

          3.4 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 3,000 บาท

 

หมายเหตุ : การให้บริการเล่มด่วนตามข้อ 2 และ 3 ให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม และไม่มีบริการ ดังกล่าวสําหรับสํานักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่่

10408822_591962377607581_5402940634434836871_n

ที่มา : www.consular.go.th

 

IPicktravel

Author: IPicktravel

Share This Post On